Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki MIM UW

O nas

Pracownicy IMSiM
  Grupowe zdjęcie pracowników Instytutu, 20 kwietnia 2017. © Mirosław Kaźmierczak, Biuro Promocji UW

Historia powstania, początki i stan obecny Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki

i

Prehistoria

Pisząc o historii powstania Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki należy cofnąć się do lat 1955-6 kiedy to na Wydziale Matematyki i Fizyki UW powstał Instytut Matematyki, a poza Instytutem Matematyki na Wydziale działały też od 1955 roku dwie katedry:

Powołanie tych katedr było nawiązaniem do przedwojennej tradycji katedry mechaniki prof. Przeborskiego i stało się początkiem rozwoju tego kierunku badań matematycznych.

W 1968 roku Wydział Matematyki i Fizyki podzielił się na dwa wydziały, Wydział Fizyki oraz Wydział Matematyki i Mechaniki, ten ostatni złożony z dwóch instytutów: Matematyki oraz Mechaniki. W skład Instytutu Mechaniki weszły wspomniane wcześniej dwie samodzielne katedry. W 1970 roku nastąpiła likwidacja katedr, na których miejsce wprowadzono zakłady. Instytut Mechaniki miał więc dwa zakłady:

Już w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych były oczekiwania rozszerzenia działalności Instytutu Mechaniki, np. w zakresie cybernetyki i biologii matematycznej. Stara kadra, mająca niewątpliwie poważny autorytet naukowy (profesorowie Nowacki, Fiszdon) a potem take profesorowie Woźniak i Olesiak, broniła się przed zmianami. W rezultacie, w Instytucie panował stan wewnętrznych napięć: z jednej strony grupa mechaników "politechnicznych" opierająca sie na autorytetach starszych profesorów, z drugiej kilka osób, które przyszły z zewnątrz, dających nadzieję na zmiany. Były też napięcia zewnętrzne, gdyż Instytut Mechaniki by postrzegany jako słaby i niepasujący do reszty Wydziału.

W Instytucie Mechaniki wyraźny rozwój badań ściśle matematycznych nastąpił pod koniec lat siedemdziesiątych, co wiązało się z przyjęciem do tego Instytutu prof. Adama Piskorka oraz z rozwojem badań nad modelami matematycznymi fizyki statystycznej (Mirosław Lachowicz, Andrzej Palczewski, Tadeusz Płatkowski) i równaniem Naviera-Stokesa (Grzegorz Łukaszewicz).

1987 Utworzenie IMSiM

W połowie lat osiemdziesiątych zaczął się dynamiczny rozwój zastosowań matematyki, zapoczątkowany uruchomieniem specjalności zastosowania matematyki. Inicjatywa wyszła od pracowników Instytutu Mechaniki (Andrzej Palczewski, Wiesław Szlenk), a dynamiczny rozwój zastosowań znalazł wyraz w przekształceniu Instytutu Mechaniki w Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki. Za symboliczną koincydencję można uznać fakt, że w 1986 r. umarł prof. Nowacki, wybitny mechanik, pilnujacy starego porządku, a w 1987 r. powstał obecny Instytut. W ramach przekształceń do nowego Instytutu został włączony Zakład Równań Fizyki Matematycznej z Instytutu Matematyki (Marek Burnat), a parę lat później dołączył Zakład Metod Numerycznych z Instytutu Informatyki (Andrzej Kiełbasiński, Maksymilian Dryja, Henryk Woźniakowski).

Początkowe, wizjonerskie działania zaowocowały wypracowaniem kierunków dalszych badań. W roku akademickim 1992/93 Instytut składał się z następujących zakładów (w nawiasach nazwiska kierowników zakładów):

Na podkreślenie zasługują działania profesorów Marka Niezgódki (wicedyrektor w latach 1990–1993) i Wiesława Szlenka (wicedyrektor w latach 1993–95), którzy wprowadzili do Instytutu ducha badań interdyscyplinarnych i szeroko pojętego modelowania matematycznego. Istotnym wydarzeniem lat dziewięćdziesiątych było powstanie Zakładu Statystyki Matematycznej. Było to odrodzenie (po ponad 30 latach przerwy) badań w dziedzinie statystyki matematycznej na Wydziale MIM.

2017

Zmiany kadrowe w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych doprowadziły do zmany struktury Instytutu. W efekcie mamy obecnie następujące zakłady (w nawiasach nazwiska zatrudnionej kadry profesorskiej):

Obecny Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki jest silnym naukowo instytutem prowadzącym zaawansowane badania w zakresie dziedzin, które należą do obszaru zainteresowań działających w Instytucie zakładów. IMSiM realizuje swoje badania współpracując intensywnie z wieloma poważnymi ośrodkami w kraju i za granicą, a wyniki badań są publikowane w renomowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu.

Pisząc o prapoczątkach powstania IMSiM korzystaliśmy z wcześniejszych materiałów prof. Romana Dudy.

Gdzie jesteśmy teraz, a gdzie byliśmy w 1987 roku?

Zdjęcie, które zwykle towarzyszy nam na stronie głównej Instytutu, zostało wykonane przez uniwersyteckiego fotografa z okien obecnego budynku Wydziału MIM, na rogu ulic Winnickiej i Pasteura. Jest to o tyle smakowity widok, że jednym z jego centralnych elementów jest Pałac Kultury i Nauki, w którym przez wiele lat - także w chwili, gdy powstawał IMSiM - mieściła się... siedziba Wydziału!

Widok z rogu ul. Winnickiej i Pasteura w stronę Śródmieścia.
© Mirosław Kaźmierczak, Biuro Promocji UW