Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki MIM UW

Matematyka przemysłowa

Jednym z naszych celów jest rozwój badań naukowych w zakresie praktycznych zastosowań matematyki i kształcenia matematyków przygotowanych do pracy w nowoczesnej gospodarce, a także wykorzystywanie osiągnięć matematycznych w praktyce życia gospodarczego. Ważną częścią naszej misji jest tworzenie warunków do współdziałania matematyków z praktykami.

Jak firma może skorzystać na współpracy z matematykami?

Matematyka jest postrzegana jako dziedzina odległa od praktycznych zastosowań. To jest powierzchowna obserwacja wynikająca z faktu, że w gotowym produkcie trudno rozpoznać udział jaki miała matematyka w tworzeniu produktu i organizacji procesu produkcyjnego. W raporcie OECD zauważono jednak, że matematyka jest technologią, której znaczenie gospodarcze jest realne a wiele firm – zarówno starych jak nowych – osiągnęło swoją technologiczną przewagę dzięki rozumnemu wykorzystaniu matematyki.

Wiadomo, że większość procesów produkcyjnych wymaga optymalizacji i sterowania, co zwykle oznacza wykorzystanie wiedzy matematycznej. Tworzenie nowych produktów wiąże się z wyborem optymalnych rozwiązań między przeciwstawnymi potrzebami (trwałość i koszt, niezawodność i szybkość działania, oraz wiele podobnych). Znalezienie dobrze wyważonej równowagi między tymi przeciwstawnymi wymaganiami można osiągnąć znacznie taniej i łatwiej używając metod matematycznych zamiast klasycznych technik bazujących na doświadczeniu inżynierskim.

Współpraca z nami może przynieść firmie wymierne korzyści. Jesteśmy otwarci na bardzo różne formy tej współpracy poczynając od kontaktów niesformalizowanych (projekty magisterskie, itp.), przez konsultacje do realizacji pełnych zleceń ze strony przemysłu.

Zapytaj matematyka!

Członkowie naszego Instytutu mają szeroką wiedzę w wielu działach matematyki mających praktyczne zastosowania: są wśród nas specjaliści zajmujący się mechaniką płynów i mechaniką konstrukcji, zastosowaniami matematyki w biologii, farmakologii i medycynie, zastosowaniami w finansach i ubezpieczeniach, statystyką i analizą dużych zbiorów danych. Posiadają także rozległą wiedzę w zakresie metod numerycznych i wykorzystania technik komputerowych. Nasze badania są na światowym poziomie, a stałe uczestnictwo w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych gwarantuje, że dysponujemy znajomością najnowszy osiągnięć badawczych i wiedzą o ich praktycznym wykorzystaniu.

Co oferujemy?

Jesteśmy otwarci na bardzo różne formy wspólpracy. W ramach działań typowych oferujemy:

Konsultacje
obejmujące bardzo szeroki zakres wykorzystania metod matematycznych w przemyśle. Jako przykład potrzeby takich konsultacji można wskazać firmy eksportowe, które w 2008 roku zawarły niezwykle ryzykowne kontrakty walutowe ponosząc następnie wielomilionowe straty (koszt konsultacji byłby kilkadziesiąt razy niższy od poniesionych strat).
Projekty studenckie i magisterskie
wykonywane bezpłatnie na rzecz firm w ramach projektów studenckich lub prac magisterskich. My oferujemy pracę naszych studentów oraz fachowy nadzór naszej kadry nad takimi projektami – koszt firmy to czas poświęcony na przedstawienie problemu oraz konsultacje w trakcie jego realizacji. Korzyści firmy to opracowana propozycja rozwiązania oraz potencjalny dobrze przygotowany pracownik mogący wdrożyć to rozwiązanie.
Małe projekty
adresowane głównie do Małych i Średnich Firm – kiedy używane metody lub komercyjne pakiety komputerowe nie są odpowiednie dla nowych lub udoskonalonych produktów pojawia się konieczność dokonania zmian, które nie będą posiągały znacznych kosztów. Typowy projekt tego typu ma koszt 12 osobo-miesięcy.
Średnie i duże projekty
obejmujące transfer nowej technologii lub stworzenie od podstaw nowego pakietu komputerowego. Koszt takiego projektu to conajmniej 3-6 osobo-lat.
Szkolenia i kursy
dla kadry przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi matematycznych i informatycznych w procesie produkcji.

Nasze atuty

Łączymy ze sobą praktyków i naukowców
Warsztaty matematyki przemysłowej

Staramy się aktywnie zmieniać charakter i intensywność współpracy matematyków ze zleceniodawcami. Dlatego rozpoczęliśmy serię warsztatów, tworzących platformę spotkań ludzi przemysłu, biznesu i nauki, a także studentów starszych lat kierunków ścisłych, zainteresowanych zastosowaniami matematyki.

Poszukujemy polskich przedsiębiorstw, w których działalności pojawiły się problemy, które można rozwiązać za pomocą metod matematyki przemysłowej. W idealnej sytuacji przedstawiciel firmy powinien przedstawić problem na początku warsztatów i udzielić odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić w trakcie pracy nad problemem.

Łączymy ze sobą pracodawców i studentów
Seminaria z matematyki przemysłowej

Matematyka w działaniu

Na proseminarium dla III roku studiów licencjackich Matematyka w działaniu pokazujemy, jak matematyka rozwiązuje pewne problemy występujące we współczesnej cywilizacji. M.in. chcemy odpowiedzieć na następujące pytania:

Naszym celem będzie omówienie wspomnianych zjawisk, ze wskazaniem podstaw ich fizycznego lub geometrycznego opisu. Jednak nacisk będzie położony na jego matematyczną stronę. Będziemy chcieli pokazać, jak wiele łączy sterowanie optymalne z mechaniką a nawet teorią względności. W tym celu będziemy wykorzystywali narzędzia analityczne, takie jak równania różniczkowe zwyczajne czy elementy geometrii różniczkowej. Będziemy zajmowali się też aspektami ilościowymi opisu zagadnień. Pozwoli to na porównanie teorii i eksperymentu. Chętni studenci będą mogli zapoznać się z pakietami do obliczeń numerycznych, np. Scilab i przeprowadzić proste obliczenia z użyciem komputera.

Elementem proseminarium będą zajęcia warsztatowe poświęcone modelowaniu. Uczestnicy w toku dyskusji będą dochodzić do właściwego modelu matematycznego opisywanego zjawiska.

Matematyka przemysłowa

Celem rocznego seminarium monograficznego dla studentów etapu magisterskiego Matematyka przemysłowa (USOS: 1000-1S11MP) jest oswojenie studentów z praktycznym rozwiązywaniem problemów wywodzących się z zastosowań matematyki. Zwykle sprowadza się ono do dwóch kroków: zbudowania modelu matematycznego, a następnie jego analizy za pomocą dostępnych metod.

W ramach zajęć uczestnicy będą m.in. dzieleni na kilkuosobowe zespoły, z których każdy będzie realizować zlecony projekt z modelowania matematycznego problemu przemysłowego. Część zajęć zostanie poświęcona "case studies", omówionych w literaturze przedmiotu. Zajęcia będą również okazją do zapoznania się z interesującymi zagadnieniami matematycznymi.

Dla zleceniodawcy (i potencjalnego pracodowacy) jest to idealna okazja, by z bliska przyjrzeć się działaniu i kreatywności kilku potencjalnych przyszłych młodych, bardzo zdolnych pracowników.